Oude tank zonder Kiwa-certificaat - Petra De Kleermaeker
Terug naar overzicht

Nieuws

4 March 2019

Oude tank zonder Kiwa-certificaat


Bij de NVM Juridische Dienst komen regelmatig vragen binnen over ongebruikte, niet gesaneerde tanks of tanks welke wel zijn gesaneerd, maar waar geen Kiwa-certificaat aanwezig is. In dit artikel zetten we chronologisch op een rij welke regels van toepassing zijn en zijn geweest.

Voor 1 maart 1993

Tanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn, al dan niet door een KIWA-erkend bedrijf, hoeven niet verwijderd te worden. Bij deze tanks kan de gemeente echter de eigenaar verplichten tot het nemen van aanvullende maatregelen, zoals het hersaneren van de ondergrondse tank. De saneringen van destijds werden namelijk niet altijd goed uitgevoerd. Als een dergelijke oude tank aanwezig is dient er contact opgenomen te worden met de desbetreffende gemeente voor meer informatie.

1 maart 1993 tot 1 januari 1999

Tanks die na 1 maart 1993 en vóór 1 januari 1999 door een zogenaamd KIWA-erkend bedrijf zijn gesaneerd, hoeven niet te worden verwijderd omdat ze al zijn geleegd en schoongemaakt.

Vanaf 1 januari 1999

Vanaf 1 januari 1999 worden tanks niet meer gesaneerd, maar is het uitgangspunt dat ze dienen te worden verwijderd.

1 januari 2008 Besluit opslag ondergrondse tanks

Eigenaren van ondergrondse tanks waren, indien de opslag van vloeistoffen in de tanks werd beëindigd, tot 1 januari 2008 verplicht om op grond van art. 13 lid 4 BOOT (Besluit opslag in ondergrondse tanks) deze binnen acht weken na beëindiging te verwijderen (of onklaar te maken als verwijdering niet mogelijk is).

Op 1 januari 2008 is deze verplichting vervallen (BOOT vervallen). Hiervoor in de plaats zijn bepalingen gekomen die zien op het beëindigen van het gebruik van een tank (art. 3.37 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer).

Voor tanks die op 1 januari 2008 al buiten gebruik waren is er geen regeling meer en dus geen handhaving (afdwingen verwijdering) mogelijk, tenzij sprake is van dreigende bodemverontreiniging (art. 13 Wbb).

Huidige wetgeving

Op het moment dat een eigenaar op dit moment een tank vindt, dient dit gemeld te worden aan de gemeente en dient deze te worden verwijderd. Deze tanks vallen onder het activiteitenbesluit (opslagtanks vanaf een opgeslagen hoeveelheid van 1 m³ of 1.000 liter met huisbrandolie). Hiervoor geldt echter dat de tank niet hoeft te worden verwijderd indien dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd van de eigenaar. Zie in dit kader https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/vragen-antwoorden/brandstoffen/faq/wanneer-verwijderen/

Mededelingsplicht en nadere afspraken

Mocht blijken dat er een (oude) tank in de tuin ligt dient dit gemeld te worden aan de koper. Dit valt immers onder de mededelingsplicht. In overleg kunnen er aanvullende artikelen worden opgenomen om nadere afspraken te maken of om aansprakelijkheid bijvoorbeeld uit te sluiten. Voorbeeldclausules kunt u terug vinden in het document bijzondere voorwaarden en modelclausules.

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.